ชีทไพล์
ชีทไพล์ สามารถใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการวันความหนาของแผ่นเหล็กชีทไพล์ได้เพื่อความเป็นมาตรฐานของแผ่นเหล็กชีทไพล์ทุกแผ่น