ขุดที่กั้นดินไว้ตอกแผ่นชีทไพล์
ขุดที่กั้นดินไว้ตอกแผ่นชีทไพล์ โดยใช้รถแบ็คโฮในการขุดเพื่อที่สามารถตอกแผ่นชีทไพล์เพื่อกั้นอาณาเขตในการที่จะก่อสร้าง